x
eShop by TraKKs Onze winkels Onze expertise
Uw mandje
TraKKs
Nl
Fr En

TraKKs Privacybeleid en Cookiebeleid


Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van TraKKs. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden,  welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke TraKKs entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van de manier waarop u gebruik maakt van de Sites van TraKKs en van waar ter wereld u zich bevindt. De betreffende TraKKs entiteit wordt aangeduid als “onze”, “wij” of “ons” in dit privacybeleid.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze evenementen of wedstrijden deelneemt, of gebruik maakt van onze Sites.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • betalings- of credit card gegevens;
 • afbeeldingen, foto’s en video’s;
 • gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht, lengte en lichaamsafmetingen (zoals geschatte paslengte en schoen- en voetafmetingen of kledingmaat);
 • persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.

KINDEREN

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Sites. We zullen om  toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen   deelnemen aan TraKKs evenementen.

 

HULPMIDDELEN om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Sites, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde praktijken. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Sites of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt.  Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren.  Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van de Sites die u vraagt te leveren

Wanneer u onze Sites gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op eshop.trakks.be, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

- - - -

In vele gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op/in onze Sites te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming aan TraKKs moet geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.  Om bijvoorbeeld content op sociale media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van TraKKs. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van TraKKs bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke TraKKs producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere TraKKs producten of diensten – zoals uw gebruik van de Sites, uw bezoeken aan of aankopen in de TraKKs winkels, uw deelname aan TraKKs evenementen – gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Sites te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van TraKKs of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze Sites gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van eshop.trakks.be producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze Sites.

 • Indien u producten van onze Sites koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

DELEN van uw persoonsgegevens

 

Delen door TraKKs

TraKKs deelt uw persoonsgegevens met:

 • TraKKs entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld,
 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens TraKKs, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Sites of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
 • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken) in het kader van onze Sites worden in België en andere landen opgeslagen. Sommige gegevensontvangers met wie TraKKs uw persoonsgegevens deelt kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, inclusief België, zullen we deze persoonsgegevens desalniettemin beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Wij nemen maatregelen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te komen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland, waar geen passend gegevensbeschermingsniveau geboden wordt. Wij gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen om ervoor te zorgen dat uw, naar dergelijke landen doorgestuurde, persoonsgegevens voldoende beschermd worden in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming; dit is met inbegrip van ondertekening van de Europese Modelcontracten, nagaan of de ontvanger binding corporate rules (BCR) ingevoerd heeft of zich houdt aan het Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw TraKKs account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, stuur ons een e-mail op volgende adres: stores@trakks.be.

Afmelden voor direct marketing

Als u een TraKKs account heeft, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van TraKKs door uw voorkeuren aan te passen door e-mail of door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer u onze Sites gebruikt, verzamelt TraKKs informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Sites gebruikt worden:

 • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze Sites surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
 • Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Sites verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de Sites.
 • Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Sites via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze Sites.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de TraKKs Sites of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Sites efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

TraKKs Sites GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Onze Sites bevatten mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur ons een e-mail op stores@trakks.be.

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn: TraKKs bvba - Waterloosesteenweg, 1165b - 1180 Brussel - België.

Indien u contact met ons opneemt, met een klacht over privacy, zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.

 

 

Functioneel

Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website en zijn daarom standaard ingeschakeld. Tot functionele cookies behoren cookies die ervoor zorgen dat je herkend wordt tijdens het browsen op de website binnen een en dezelfde sessie of, als je dat instelt, van sessie tot sessie. Ze maken de shopping bag en afrekenen mogelijk, en zorgen ervoor dat de website veilig is en aan de regelgeving voldoet.

 

Prestaties

Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van de website verbeteren door het gebruik ervan te registreren. Sommige cookies zorgen ervoor dat het verwerken van je verzoek sneller gaat, doordat ze de door jou geselecteerde websitevoorkeuren onthouden. Als je deze cookies uitschakelt, kan dat leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een tragere website.

 

Sociale media en advertenties

Social media cookies bieden de mogelijkheid om u aan te sluiten op uw sociale netwerken en de inhoud van onze website te delen via social media. Reclame cookies (van derden) verzamelen informatie om reclame aan te passen aan uw interesses, zowel op als buiten de TraKKs websites. In sommige gevallen zullen deze cookies betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens, check ons ons Privacy- en cookiesbeleid. De-selectie van deze cookies kan resulteren in het zien van advertenties die niet zo relevant zijn voor jou of je kan niet in staat zijn om effectief te koppelen aan Facebook, Twitter, of andere sociale netwerken en/of niet toe te staan van delen van content op sociale media.